Strefa Klienta

czyli znajdź informacje z jakiej formy pomocy możesz skorzystać, pobierz druki, poznaj nas bliżej

A A A

Stypendium szkolne

Podstawna prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2021, poz.1915 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2021, poz. 2268 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz.615)

Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. Armii Krajowej 36, pok. nr 5, w godz. 9.00 – 14.00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z załącznikami:

 • zaświadczenie i/lub oświadczenie dotyczące dochodu członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Dodatkowo należy dołączyć dokumenty jeżeli dotyczą osoby ubiegającej się o świadczenie lub członków jej rodziny:

 • postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej,

 • zaświadczenie PUP,

 • orzeczenie o niepełnosprawności,

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające długotrwałą chorobę.

Dodatkowe informacje:

- w przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 do 31 lipca realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: wrzesień (za wrzesień, październik), grudzień (za listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).

- w przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 sierpnia do 15 września, realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: grudzień (za wrzesień, październik, listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).

- w przypadku przyznania świadczenia w formie pieniężnej wnioskodawca może być zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji przyznającej to świadczenie do udokumentowania poniesionych wydatków) na cele edukacyjne.

Uwaga! Osoby, które przedłożą kopie dokumentów są zobowiązane do przedłożenia do wglądu ich oryginały.

Kryteria dochodowe przy przyznawaniu stypendium szkolnego:

Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od zakwalifikowania do jednej z trzech grup dochodowych według następujących kryteriów:

- I grupa dochodowa – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie – nie przekracza 300,00 zł.,

- II grupa dochodowa – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi od 300,01 zł. do 450,00 zł.,

- III grupa dochodowa – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi od 450,01 zł. do 600,00 zł.

Wysokość stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w okresie świadczeniowym 2022/2023

Terminy wypłat w roku szkolnym 2022/2023

Opłaty:

- brak

Termin składania dokumentów:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 1. Uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

 2. Słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski po terminie przyjmowane będą tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Formularze do druku:

- wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (pdf) pdf

- wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (doc) doc

- ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ (pdf) pdf

- ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ (doc) doc

- oświadczenie o osiągniętym dochodzie w celu ustalenia prawa do stypendium szkolnego (pdf) pdf

- oświadczenie o osiągniętym dochodzie w celu ustalenia prawa do stypendium szkolnego (doc) doc

lub

- zaświadczenie o osiągniętym dochodzie w celu ustalenia prawa do stypendium szkolnego (pdf) pdf

zaświadczenie o osiągniętym dochodzie w celu ustalenia prawa do stypendium szkolnego (doc) doc

 

Pozostałe druki:

- oświadczenie o odpowiedzialności karnej (pdf) pdf

- oświadczenie o odpowiedzialności karnej (doc) doc

- podanie o przekazywanie świadczeń na konto (pdf) pdf

podanie o przekazywanie świadczeń na konto (doc) doc

- pełnomocnictwo do stypendium i zasiłku szkolnego (pdf) pdf

pełnomocnictwo do stypendium i zasiłku szkolnego (doc) doc

- upoważnienie do pobierania świadczeń (pdf) pdf

upoważnienie do pobierania świadczeń (doc) doc

 

 

Zasiłek szkolny

 

Podstawna prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U.z 2021, poz.1915 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2021, poz. 2268 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz.615)

Miejsce załatwienia sprawy:

Opole, ul. Armii Krajowej 36, pok. Nr 5, w godz. 9.00-14.00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:

 • dokument potwierdzający zajście zdarzenia losowego,

 • dokument potwierdzający pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

Dodatkowe informacje:

Uwaga! Osoby, które przedłożą kopię dokumentów powinny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.

Opłaty:

Brak

Termin składania dokumentów:

Do dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego

 

Formularze do druku:

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (pdf) pdf

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (doc) doc