O nas

dowiedz się jak funkcjonuje nasz ośrodek, znajdź adresy i kontakty z naszymi pracownikami

A A A

Misją ośrodka jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać oraz wspieranie rodzin w prawidłowym pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu jest jednostką organizacyjną Miasta Opola prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Utworzony został na mocy Uchwały nr XII/77/90 Miejskiej Rady narodowej w Opolu w dniu 28 lutego 1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu. Uchwałą nr VII/94/99 z dnia 25 marca 1999.r Rada Miasta Opola zmieniła nazwę Ośrodka na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Ośrodek pełni funkcję ośrodka pomocy społecznej i realizuje zadania powiatowego centrum pomocy rodzinie. Ośrodek realizuje, także zadania polegające na organizacji pracy z rodziną na terenie Miasta Opola oraz inne zadania Miasta Opola z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej niezastrzeżone dla innych podmiotów. Ośrodek jest również organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Miasta Opola.

W ramach zadań statutowych Ośrodek realizuje zadania z zakresu:

1) pomocy społecznej,

2) pieczy zastępczej,

3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Przy realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Do głównych celów działalności Ośrodka należą:

1) pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać,

2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

3) wsparcie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań,

4) pomoc osobom niepełnosprawnym,

5) pomoc dzieciom pozbawionym opieki i wychowania.

Działalność Ośrodka jest realizowana w formie świadczeń i usług na rzecz indywidualnych osób i rodzin oraz poprzez inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie programów pomocowych, osłonowych i profilaktycznych, adresowanych do określonych grup społeczności Miasta Opola i realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Opola.