Strefa Klienta

czyli znajdź informacje z jakiej formy pomocy możesz skorzystać, pobierz druki, poznaj nas bliżej

A A A

Dział Pomocy Środowiskowej realizuje zadania w zakresie pracy socjalnej i pomocy środowiskowej.

Działania skoncentrowane są w szczególności na :

1. Realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w przedmiocie świadczenia pomocy osobom i rodzinom.


2. Udzielaniu pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

3. Kompletowaniu informacji obrazujących sytuację bytową i środowiskową rodziny.

4. Rozpoznawaniu potrzeb osób i rodzin wymagających pomocy.

5. Opracowywaniu diagnoz i ustalaniu indywidualnych planów pomocy.

6. Analizie i ocenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz kwalifikowaniu do uzyskania świadczeń.

7. Udzielaniu informacji osobom o przysługującym im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.


8.Przyjmowaniu wniosków o udzielenie pomocy.

9. Wnioskowaniu pomocy w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz bezpośrednio realizacja pomocy w formie pracy socjalnej.


10.Analizie skuteczności udzielanej pomocy.


11. Udzielaniu informacji i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej w tym:

  • udzielanie niezbędnych porad i informacji wzmacniających i usprawniających funkcjonowanie rodzin,
  • wskazanie sposobów zmierzających do poprawy trudnej sytuacji życiowej
  • podopiecznych,
  • proponowanie form radzenia sobie w warunkach istnienia dysfunkcji w rodzinie,
  • informowanie o fundacjach, stowarzyszeniach, organizacjach, placówkach i podmiotach działających na rzecz mieszkańców Opola.

12. Diagnozowaniu przyczyn występowania czynników ograniczających funkcjonowanie rodziny, a także wszelkich uwarunkowań środowiskowych do celów pomocy społecznej.

13. Świadczeniu pracy socjalnej w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny.

14. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.

15. Reprezentowaniu interesów podopiecznych i w przypadkach koniecznych podejmowanie działań mających na celu wytyczanie powództwa o roszczenia alimentacyjne.

16. Udzielaniu pomocy w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe,samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy.

17. Inicjowanie nowych rozwiązań mających na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom oraz poprawę sytuacji osób wymagających pomocy społecznej.

18. Pobudzaniu społecznej aktywności i inspirowaniu działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i grup społecznych.

19. Współuczestniczeniu w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy, ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców miasta.

20. Współtworzeniu i współuczestniczeniu w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, a w szczególności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


21. Współpracy z pedagogami szkolnymi, wychowawcami pod kątem wsparcia działań wychowawczo-opiekuńczych szkoły i rodziców, nakierowanej na rodziny mające problemy z dziećmi - konsultacje w celu wymiany informacji dotyczących środowisk dzieci z rodzin, które sprawiają problemy.