Strefa Klienta

czyli znajdź informacje z jakiej formy pomocy możesz skorzystać, pobierz druki, poznaj nas bliżej

A A A

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu serdecznie zaprasza zainteresowane osoby do udziału w GRUPIE WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH. Spotkania mają charakter cykliczny, odbywają się raz w miesiącu, prowadzone są przez psychologa Panią Katarzynę Kosowską.

Idea grupy wsparcia opiera się na wzajemnej pomocy, wymianie doświadczeń, dzieleniu się przeżywanymi trudnościami i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny. Tematyka grup wsparcia będzie ustalana na bieżąco i według potrzeb uczestniczących w nich osób

Cele grupy wsparcia:

 • doskonalenie umiejętności wychowawczych, radzenia sobie z emocjami i z sytuacjami stresowymi,

 • dawanie wsparcia osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej,

 • omawianie spraw ważnych dla rodzin zastępczych, dotyczących ich osoby oraz przebywających u nich dzieci,

 • poszukiwanie zasobów i potencjału w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,

 • poczucie przynależności do grupy,

 • zapobieganie wypaleniu i wyczerpaniu.

Spotkania grupy wsparcia będą odbywać się w siedzibie MOPR w Opolu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Małopolskiej 20A, pokój nr 5.

Poniżej terminy grupy wsparcia dla rodzin zastępczych:

 • 26 stycznia 2022r. godz. 16.30 – 18.30

 • 16 lutego 2022r. godz. 16.30 – 18.30

 • 16 marca 2022r. godz. 16.30 – 18.30

 • 13 kwietnia 2022r. godz. 16.30 – 18.30

 • 18 maja 2022r. godz. 16.30 – 18.30

 • 22 czerwca 2022r. godz. 16.30 – 18.30

Zapraszamy i do zobaczenia podczas spotkań !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r., poz. 1981), dodatek wychowawczy przyznany na dziecko przebywające w rodzinie zastępczej w wysokości 500 zł będzie wypłacany przez tutejszy Ośrodek do końca maja 2022r.

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 500 + na kolejny okres przypadający od 01.06.2022r. do 31.05.2023r. można składać od 1 lutego 2022r. wyłącznie drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Rodziny zastępcze składają wniosek na formularzu SW-O, a wypłata świadczenia będzie się odbywać na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

W celu uzyskania świadczenia wychowawczego 500+ na dzieci przebywające w pieczy zastępczej, osoby składające wnioski są zobowiązane dołączyć zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, wydane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

 • szczegółowe zasady przyznawania świadczenia wychowawczego zostały określone na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl

 • w przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem pod nr tel. (077)4232 700 / (077)42 32 704.

 

Druk - wniosek o wydanie zaświadczenia do 500+

Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu realizuje zadania wynikające z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wszystkie osoby pragnące pomóc dziecku, któremu rodzice nie są w stanie zapewnić opieki i wychowania mogą uzyskać pełną informację jak zostać rodziną zastępczą, a mieszkańcy miasta Opola pragnący pełnić funkcję rodziny zastępczej mogą ubiegać się o zakwalifikowanie do pełnienia tej funkcji i przeszkolenie w tym zakresie.

Osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej lub prowadzące rodzinne domy dziecka, a także wychowankowie rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej mogą ubiegać się o przysługujące im świadczenia, dodatki i dofinansowania. Rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka mogą skorzystać z pomocy i wsparcia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej lub pracownika socjalnego w realizacji swoich funkcji. Wychowankowie rodzinnych form pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, mogą skorzystać z pomocy i wsparcia pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w celu usamodzielnienia się. Wszystkim ww. osobom, a także rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej którym przydzielony został asystent rodziny stworzyć możemy warunki do organizowania się w grupy wsparcia. Pracownicy działu realizują również zadania związane z odpłatnością rodziców za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej, rozliczaniem świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu innych powiatów i dzieci z miasta Opola przebywających w rodzinnych lub instytucjonalnych formach pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.