Strefa Klienta

czyli znajdź informacje z jakiej formy pomocy możesz skorzystać, pobierz druki, poznaj nas bliżej

A A A

Klub Integracji Społecznej został utworzony jako komórka organizacyjna MOPR dnia 24 stycznia 2007 r., na podstawie ustawy z dn. 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, do realizacji zadań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej.
Przedmiotem działań Klubu Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych
i poszukujących pracy do podjęcia działań ukierunkowanych na pozyskanie zatrudnienia, przygotowanie do podjęcia pracy, odbudowanie i utrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym.

Klub Integracji Społecznej realizuje swoje zadania w oparciu o :
- ustawę o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r.
- ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn. 20 kwietnia 2004 r.
- ustawę o zatrudnieniu socjalnym z dn. 13 czerwca 2003 r.

Zadania realizowane przez KIS :
• Aktywizowanie i wspieranie osób bezrobotnych i poszukujących pracy w działaniach ukierunkowanych na podjęcie zatrudnienia
• Porady indywidualne i grupowe podczas których uczestnicy zapoznają się z metodami szukania pracy mechanizmami rynku pracy
• Analiza lokalnego rynku pracy
• Pomoc przy wyborze zawodu, podjęciu szkolenia lub kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe
• Dostęp do banku ofert pracy oraz informacji o pracodawcach i miejscach pracy
• Pomoc przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych
• Pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej
Klub Integracji Społecznej realizuje program prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, co pozwala na poprawę ich funkcjonowania w obszarze pełnienia ról społecznych, zawodowych, kształtowanie lub odbudowanie samodzielności i odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
Prace społecznie użyteczne polegają na wykonywaniu prostych prac porządkowych, konserwatorskich, pomocniczych we wskazanych zakładach pracy w ilości 10 godzin tygodniowo, tj. 40 godz. w miesiącu, za które uczestnicy otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości 8,70 zł/h.

Prace społecznie użyteczne wykonywane są w jednostkach organizacyjnych takich jak:
- Muzeum Wsi Opolskiej
- Zakład Komunalny
- Ogród Zoologiczny
- Przedszkole Publiczne nr 25
- Fundacja „Bądź Dobroczyńcą”
- Straż Miejska
- Dom Pomocy Społecznej w Opolu-Czarnowąsach
- Dom Dziennego Pobytu „Malinka”
- Dom Dziennego Pobytu „Magda-Maria”
- Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień”
- Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa”
- Centrum Aktywizacji Społecznej

Klub Integracji Społecznej zajmuje się również organizowaniem i nadzorowaniem pracy społecznie użytecznej, wykonywanej przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności oraz w/w prace, skierowanych przez Sąd Rejonowy w Opolu do wykonywania kary w MOPR w Opolu
Osoby skazane wykonują następujące prace :
- porządkowe, remontowe oraz konserwatorskie w placówkach MOPR, jednostkach samorządowych oraz organizacjach pozarządowych
- pomoc w przeprowadzkach, dostarczaniu darowanych mebli oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych MOPR
- pomoc w pracach remontowych, porządkowych i gospodarczych u osób korzystających z pomocy MOPR, które nie są w stanie wykonać takich prac we własnym zakresie
- pomoc w organizacji i obsłudze imprez okolicznościowych m. in. „Dni Seniora”, „Dzień Dziecka”, „Marsz po Zdrowie“, „Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych“, itp.

Klub Integracji Społecznej realizuje projekt pn." "Centrum RE-Start” - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu”, współfinansowanego ze środków EFS, w ramach którego przewidywane jest osiągnięcie następujących celów:

- Reintegracja społeczna, której celem jest wzrost umiejętności społecznych poprzez samopoznanie, wgląd w siebie, odbudowanie poczucia własnej wartości, nabycie umiejętności podejmowania świadomych decyzji, naukę planowania i racjonalnego gospodarowania własnymi środkami. Jako element wsparcia w ramach reintegracji społecznej prowadzone jest poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prawne i obywatelskie, trening grupowy z aktywnej komunikacji i konsultacje indywidualne z uczestnikami oraz warsztaty z kształtowania kompetencji społecznych.

- Reintegracja zawodowa, której celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje oraz umiejętności zawodowe pożądane na rynku pracy, pomoc w nabyciu lub odbudowaniu umiejętności utrzymania zatrudnienia poprzez uczestnictwo w indywidualnych i grupowych zajęciach ze specjalistą ds. aktywizacji zawodowej doradcą zawodowym oraz trenerem pracy, wzrost umiejętności skutecznego poruszania się po rynku pracy poprzez edukację zawodową, badanie preferencji zawodowych, naukę pisania dokumentów aplikacyjnych i pism urzędowych, trening rozmowy kwalifikacyjnej, budowanie indywidualnych planów działania przy współpracy ze specjalistą reintegracji zawodowej - ustalenie dalszych działań w obszarze zawodowym. Kolejnym działaniem w zakresie usług reintegracji zawodowej będzie udział w półrocznym treningu pracy. Uczestnicy w warsztacie stolarsko – tapicerskim, remontowo-budowlanym oraz krawieckim będą nabywać praktyczne umiejętności do wykonywania zadań w zakresie prac naprawczych, renowacyjnych i remontowych oraz krawieckich.

Projekt realizowany jest w lokalu przy ul. Sienkiewicza 29, który posiada pracownię krawiecką, stolarsko-tapicerską oraz remontowo-budowlaną.

Pracownicy Klubu Integracji Społecznej:
- kierownik: Maciej Baumert
- starszy inspektor: Tomasz Babski
- specjalista reintegracji zawodowej: Sylwia Brzezińska
Pracownicy realizujący projekt RE-Start:
- koordynator projektu: Marta Mały
- specjalista ds. aktywizacji społecznej: Wioletta Kramarz – Pikul
- specjalista ds. aktywizacji zawodowej: Małgorzata Żukiewicz
- starszy specjalista pracy socjalnej: Izabela Gwiździł
- instruktorzy reintegracji zawodowej: Bożena Hantulik, Henryk Naryniecki, Jarosław Kuligowski, Karol Pandza

Godziny pracy KIS: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
Adres: 45-034 ul. Nysy Łużyckiej 7a
Telefon: 516-282-508