Strefa Klienta

czyli znajdź informacje z jakiej formy pomocy możesz skorzystać, pobierz druki, poznaj nas bliżej

A A A

dziadek

Zespół ds. Pomocy Instytucjonalnej

Zespół ds. Pomocy Instytucjonalnej realizuje przez samorząd zadania własne, które polegają na kierowaniu do domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki. Pomaga i wspiera osoby wymagające stałej, całodobowej opieki, którym nie wystarcza pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przez co w głównej mierze jest to pomoc w formie skierowania osoby do odpowiedniego typu domu pomocy społecznej.

Zespół działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.)

 

Tryb kierowania osób do domu pomocy społecznej

 mapka

 Zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy o pomocy społecznej „ Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenie w domu pomocy społecznej”. Należy jednak pamiętać, iż umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej jest ostatecznością i powinno być poprzedzone oceną możliwości udzielania pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz zbadaniem jej sytuacji rodzinnej. Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga oceny stanu zdrowia oraz uprzedniego ustalenia zakresu możliwości korzystania przez dana osobę z pomocy środowiskowej w szczególności zaś zbadania możliwości zorganizowania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Ośrodek ma obowiązek kierowania osoby do domu pomocy społecznej zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania osoby, jednak zgodnie z typem domu zaznaczonym na zaświadczeniu lekarskim.

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

- wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej, podpisany przez osobę zainteresowaną. W razie gdy osoba jest ubezwłasnowolniona podpisany przez opiekuna prawnego. Lecz wymagana jest także zgoda sądu na złożenie przez opiekuna prawnego wniosku o DPS

- dowód osobisty

- kserokopia decyzji o otrzymywanej rencie lub emeryturze (oryginał do wglądu)

- zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

- zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia, karty leczenia szpitalnego, orzeczenia o stanie zdrowia

- inne niezbędne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego potwierdzające uzasadnienie wniosku.

 

Dokumenty uzyskane w toku postępowania:

- kwestionariusz wywiadu środowiskowego

- pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego

- oświadczenie o stanie majątkowym

- oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

 

Odpłatność

- mieszkaniec domu ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu, nie więcej jednak niż wynosi średni miesięczny koszt utrzymania w DPS.

- w następnej kolejności rodzina – małżonek, zstępni przed wstępnymi w przypadku gdy dochód rodziny jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego lub gdy dobrowolnie deklaruje opłatę

- gmina kierująca osobę

- inne osoby

Na podstawie zgromadzonych dokumentów Ośrodek podejmuje decyzję o skierowaniu lub odmowie skierowania osoby do domu pomocy społecznej. Osoba zakwalifikowana zostaje przyjęta do DPS. Wraz z przyjęciem nowego mieszkańca, dostarczany jest komplet dokumentów, z którym zapoznają się wszystkie zainteresowane osoby. Jest to nieoceniona pomoc w rozpoznaniu potrzeb pensjonariusza, pozwalająca na zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy oraz zaplanowaniu form opieki i terapii.