Strefa Klienta

czyli znajdź informacje z jakiej formy pomocy możesz skorzystać, pobierz druki, poznaj nas bliżej

A A A

 

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

 

Dział Pomocy Środowiskowej

Komórka organizacyjna

Formy pomocy

Dział Pomocy Środowiskowej

 Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej
Przyznawanie zasiłków stałych:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;


2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Przyznawanie zasiłków okresowych:

w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 
2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

Przyznawanie zasiłków celowych:

w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.


Zasiłek celowy przysługuje:


1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 
2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.


Zasiłek celowy może być przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego lub w wyniku klęski żywiołowej, ekologicznej, niezależnie od uzyskiwanego dochodu.

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej
Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

Przyznawanie wsparcia w formie:
• nieodpłatnego jednodaniowego gorącego posiłku w Punkcie Socjalnym PCK,
• nieodpłatnego jednego gorącego posiłku dziennie dla dziecka realizującego obowiązek szkolny jeżeli dochód osoby lub rodziny nie przekracza 150 % odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego rodziny,
• posiłków w ośrodku wsparcia - w Domu Dziennego Pobytu. 

Przyznawanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania:

• osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, 
• osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Kierowanie osoby z zaburzeniami psychicznymi do ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy:

która w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymaga pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Kierowanie do ośrodka wsparcia – Domu Dziennego Pobytu.
Udzielanie schronienia w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Szansa”.
Przyznawanie tymczasowego  miejsca noclegowego w schronisku dla osób bezdomnych oraz  w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny.

Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej osoby:
wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, 
ustalanie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Świadczenie pracy socjalnej przez pracowników socjalnych:
m.in. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom/rodzinom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, pomoc w uzyskaniu specjalistycznego poradnictwa.

Proponowanie i organizowanie podopiecznym poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez inne komórki organizacyjne MOPR oraz wyspecjalizowane instytucje, organizacje pozarządowe.
Organizowanie pomocy rzeczowej osobom potrzebującym.
Sprawianie pogrzebu.
 Inne zadania realizowane przez Dział Pomocy Środowiskowej
 Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 Wypłata świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej.
Wypłata świadczenia pieniężnego dla repatriantów ze środków budżetu państwa.
 

 

Dom Dziennego Pobytu „Malinka”

Dom Dziennego Pobytu Nad Odrą

 Komórka organizacyjna  Formy pomocy
 Dom Dziennego Pobytu „Malinka”  - wydawanie posiłków w formie obiadów

- organizowanie czasu wolnego w formie prowadzonych zajęć terapeutycznych:

- zajęcia muzyczne

- zajęcia taneczne

- zajęcia ruchowe: aerobik, gimnastyka fitness, tańce na krzesełkach, nordic walking, aquaerobic na basenie, tia chi

- zajęcia plastyczne: rysunek, malarstwo

- zajęcia manualne: techniki zdobienia, dekoracji, szycie, wytwarzanie biżuterii, itp.

- zajęcia językowe: język rosyjski, język niemiecki ( grupa podstawowa, średniozaawansowana)

- zajęcia komputerowe: grupa podstawowa, średniozaawansowana, indywidualne konsultacje komputerowe,

- warsztaty kulinarne

- warsztaty dziennikarsko -telewizyjne,

- spotkania prowadzone przez seniorów; wszechnica krajoznawczo – historyczna, rozmowy przy samowarze,

spotkania klubu brydżowego

DDP Malinka organizuje ciekawe spotkania tematyczne, współpracuje z Policją, PCK i Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumentów, którzy przeprowadzają cyklicznie zajęcia z seniorami

Jesteśmy organizatorem wielu ciekawych wycieczek o charakterze krajoznawczo – edukacyjnym, wyjazdów integracyjnych dla seniorów takich jak: ogniska, grzybobranie, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, kuligi, rejsy statkiem

Ponadto organizujemy imprezy takie jak: zabawy taneczne, bale karnawałowe, święta okolicznościowe,

Od 6 lat jesteśmy organizatorem corocznego festynu rodzinnego dla mieszkańców osiedla Malinka.

Ponadto placówka w ramach integracji międzypokoleniowej współpracuje z Świetlicą Środowiskową „Słoneczko”, Przedszkolem Publicznym nr 56, Przedszkolem Publicznym nr 37 Elemelek, Przedszkolem Publicznym nr 4, Publicznym Gimnazjum nr 1, Uniwersytetem Opolskim.

Prowadzimy szeroką współpracę w zakresie integracji i wymiany doświadczeń z: Domem Dziennego Pobytu w Głubczycach, Domem Dziennego Pobytu w Kędzierzynie – Koźlu, Domem Dziennego Pobytu w Krapkowicach, Środowiskowym Domem Samopomocy Caritas w Nysie

Prowadzimy współpracę z organizacjami pozarządowymi

Dom Dziennego Pobytu "Nad Odrą"

- organizowanie czasu wolnego w formie prowadzonych zajęć terapeutycznych:

- zajęcia muzyczne

- zajęcia taneczne

- zajęcia ruchowe: aerobik, gimnastyka ogólnousprawniająca, tia chi, nordic walking, aquaerobic na basenie

- warsztaty kulinarne,

- Śniadania dla osób samotnych,

- cotygodniowe spotkania z bibliotekarką

- warsztaty manualne: techniki zdobienia, dekoracji, szycie, wytwarzanie ozdób, itp.,

Warsztaty kabaretowo – filmowe,

- klub filmowy,

- Zajęcia ogrodnicze

Posiadamy ładnie zagospodarowany teren wokół ośrodka na którym znajdują się: altana rekreacyjna na 120 osób, urządzenia do ćwiczeń siłowych, ogródek z ziołami oraz kwiatami . Organizujemy biesiady tematyczne, grille, zabawy taneczne, konkursy kulinarne.

DDP nad Odrą organizuje ciekawe spotkania tematyczne, współpracuje z prawnikiem, psychologiem.

Jesteśmy organizatorem ciekawych wycieczek krajoznawczych, wyjazdów integracyjnych dla seniorów takich jak: wycieczki rowerowe, integracyjne wyjazdy biesiadne, grzybobranie, rejsy statkiem.

Ponadto placówka w ramach integracji międzypokoleniowej współpracuje z Przedszkolem Publicznym Bajkowa Rodzina nr 22 , Publiczną Szkołą Podstawową nr 24 , Uniwersytetem Opolskim.

Prowadzimy szeroką współpracę w zakresie integracji i wymiany doświadczeń z: DDP w Głubczycach, DDP w Krapkowicach, DDP w Zdzieszowicach

Prowadzimy współpracę z organizacjami pozarządowymi, Mniejszością Niemiecką, ściśle współpracujemy z Radą Dzielnicy Groszowice.

 

Dom Dziennego Pobytu „Magda-Maria”

 

Komórka organizacyjna

Formy pomocy

Uwagi

DDP „Magda-Maria”

- posiłki dla osób uprawnionych: emerytów, rencistów, osób korzystających ze świadczeń przedemerytalnych, osób w wieku emerytalnym i pobierających rentę rodzinną, a także osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ

Odpłatność regulowana przez Uchwałę Rady Miasta , uzależniona od wysokości posiadanego dochodu

- działalności kulturalno – oświatowa: spotkania okolicznościowe, wycieczki itp

 

- zajęcia artystyczne: muzyczne, taneczne, gimnastyczne, plastyczne, manualne

 

- zajęcia w ramach terapii mające na celu utrzymanie sprawności psychofizycznej zgodnie z wiekiem

 

- możliwość skorzystania z urządzeń do utrzymania higieny osobistej

 

- udostępnianie biblioteki i czytelni

 

- integrowanie osób uprawnionych ze środowiskiem lokalnym

 

 

Dom Dziennego Pobytu Złota Jesień

 

Komórka organizacyjna

Formy pomocy

Uwagi

DDP „Złota Jesień”

Zapewnienie wsparcia dziennego dla emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych:

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu i osamotnieniu poprzez prowadzenie różnorodnych form terapii zajęciowej w szczególności zajęć muzycznych, tanecznych, językowych, komputerowych, internetowych, ruchowych, gimnastyki usprawniającej, spotkań integracyjnych, kawiarenkowych, świetlicowych,florystycznych, brydżowych, plastycznych, spotkania modlitewne, literackie, ćwiczenia pamięci itp.

2. Aktywizowanie oraz pomoc w utrzymaniu kontaktu z najbliższym otoczeniem społecznym poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, świąt, wycieczek krajoznawczych, wspólnych udziałów w wydarzeniach kulturalnych i społecznych.

3.Inicjowanie działań dążących do organizowania spotkań seniorów i osób niepełnosprawnych z dziećmi przedszkolnymi, młodzieżą szkolną, studentami uczelni wyższych.

 

 

Zapewnienie jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia

 

Zapewnienie wysokiej jakości usług - Uzyskanie pozytywnego wizerunku w odbiorze społecznym:

1. Organizacja oraz udział grup artystycznych seniorów na festynach, imprezach kulturalnych, okolicznościowych spotkaniach, konferencjach, występach, przeglądach z nagrodami.

2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi.

3. Współpraca z Domami DDP Kędzierzyna – Koźla.

4. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

- zdobycie I miejsca grupy tanecznej Senior Dance w wojewódzkim przeglądzie III Senioriada w Nysie,

- zdobycie I miejsca przez panią Mirę Rzemykowską na przeglądzie piosenki kresowej w Głuchołazach,

- zdobycie Złotej Maski na przeglądzie ośrodków wsparcia w Kędzierzynie – Koźlu

- współpraca z PSP w Zawadzie i coroczne koncerty łączące dzieci i Seniorów, itp.

Prowadzenie portalu społecznościowego https://web.facebook.com/DDPZlotaJesien/

 

  

Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem

 

Komórka organizacyjna

Formy pomocy

Uwagi

Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem

Świadczenie pracy przez asystenta rodziny na rzecz rodzin przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

 

Pomoc i wsparcie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej świadczona przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 

Świadczenia pieniężne przysługujące rodzinie zastępczej spokrewnionej, niezawodowej i zawodowej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka, dodatki do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i dofinansowania

 

Świadczenia pieniężne przysługujące pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej, w tym pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie

 

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia i praca socjalna na rzecz wychowanków pieczy zastępczej i innych placówek opieki całodobowej, świadczona przez pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Pomoc w uzyskaniu pomocy prawnej i psychologicznej

 

 

 

Klub Integracji Społecznej

 

Komórka organizacyjna

Formy pomocy

Uwagi

Klub Integracji Społecznej

Aktywizowanie i wspieranie osób bezrobotnych i poszukujących pracy w działaniach ukierunkowanych na podjęcie zatrudnienia

 

Porady indywidualne i grupowe podczas których uczestnicy zapoznają się z metodami poszukiwania pracy, mechanizmami rynku pracy, dokonują analizy lokalnego rynku pracy, sporządzają dokumenty aplikacyjne.

 

Program prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne polegają na wykonywaniu prostych prac porządkowych, konserwatorskich, pomocniczych we wskazanych zakładach pracy w ilości 10 godzin tygodniowo, tj. 40 godz. w miesiącu, za które uczestnicy otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł/h.

 

 

Program Aktywizacja i Integracja – odbiorcami są osoby korzystający z pomocy MOPRu, a także zarejetrowani w PUP jako osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy. Celem Programu jest udzielenie kompleksowego wsparcia osobom bezrobotnym, służącego wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do poprawy funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

 

Organizowanie i nadzorowanie pracy społecznie użytecznej, wykonywanej przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności oraz wykonywanie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, skierowanych przez Sąd Rejonowy w Opolu do wykonywania kary w MOPR w Opolu

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

Komórka organizacyjna

Formy pomocy

Uwagi

Osoby realizujące zadanie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Pomoc psychologiczna, terapeutyczna,

konsultacje indywidualne, terapia krótkoterminowa, interwencja kryzysowa, prowadzenie grup wsparcia z uwzględnieniem zapotrzebowania klientów

Ewa Gaworska

Małgorzata Domaradzka

Magdalena Kruszyńska

Mariola Guzowska

Marek Trenka

Pomoc prawna

Justyna Kobiołka

Aleksandra Wilk

Magdalena Gołowkin-Hudała

Poradnictwo socjalne i praca socjalna z osobami bezdomnymi

Katarzyna Kornek

Iwona Król-Prodlo

Ilona Hocaj

Magdalena Nowak

Robert Krysiak

Realizacja procedury „Niebieska Karta”

Anna Słodowicka

Anna Głowacka

Marta Dreszer

Paulina Głowacz

Joanna Laskowska

Sebastian Wicher

Prowadzenie Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy

 

Marek Trenka

   

Realizacja zadań w ramach „Krajowego Planu Działania Przeciwko Handlowi Ludźmi”

 

 

Prowadzenie zajęć psycho-edukacyjnych w szkołach

 
 

Udzielenie schronienia w pokoju interwencyjnym

 

Tel. kontaktowy: 77 455 63 90, 77455 63 91

77 455 69 92

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Małopolska 20 a, 45-301 Opole

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00

 

 

Ośrodek Readaptacji Społecznej „SZANSA”

 

Komórka organizacyjna

Formy pomocy

Uwagi

Ośrodek Readaptacji Społecznej „SZANSA”

Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” działający w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu jest miejscem czasowego pobytu dla samotnych kobiet, matek z dziećmi, samotnych ojców z dziećmi i rodzin pełnych, zdolnych do samoobsługi, nie wymagających opieki medycznej. Prawo do korzystania z miejsca w Ośrodku mają osoby/rodziny z terenu miasta Opola, na podstawie decyzji wydanej przez Dyrektora MOPR, posiadające złożony wniosek lub pozytywnie rozpatrzony wniosek o przydział lokalu z zasobów gminy Opole. Warunkiem przyjęcia na pobyt do Ośrodka jest pisemne zobowiązanie osoby bezdomnej, że będzie ona dążyć do osiągnięcia samodzielności życiowej (poprawienie swojej sytuacji bytowej, uzyskanie mieszkania socjalnego lub do remontu).

 

Pomoc socjalna:

 • pomoc w załatwianiu spraw w urzędach

 • wsparcie finansowe

 • pomoc w usamodzielnieniu

 • pomoc w wyjściu z bezdomności

 • aktywizacja zawodowa

 

Pomoc pedagogiczna:

 • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży;

 

Pomoc psychologiczna:

 • prowadzenie terapii indywidualnej, par oraz rodzinnej

 • prowadzenie mediacji

 

Pomoc terapeutyczna:

 • wsparcie i pomoc terapeutyczna indywidualna i rodzinna

 

Pomoc opiekuńcza dla dzieci i młodzieży w ramach działalności świetlicy opiekuńczej.

 

Dodatkowa działalność Placówki:

 • integracyjna

 • edukacyjna

 

 

 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych

 

Komórka organizacyjna

Formy pomocy

Uwagi

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych

Konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków, alkoholu, hazardu

 

Nabór i organizacja obozu terapeutycznego dla rodzin z problemem alkoholowym

 

Realizacja procedury Niebieska Karta

 

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Komórka organizacyjna

Formy pomocy

Uwagi:

Realizatorzy

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Pomoc terapeutyczna, pedagogiczna i psychologiczna

Natalia Czarnecka, Edyta Rybak, Roksana Laufer, Agnieszka Łastówka, Elżbieta Mieszkowska

Pomoc prawna

Iwona Siamro – Szewczyk, Maciej Stefaniuk

Terapia par

Natalia Czarnecka

Pomoc pedagogiczna i psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Roksana Laufer, Edyta Rybak

Konsultacje pedagogiczne i psychologiczne dla rodziców dzieci w sytuacji około rozwodowej

Roksana Laufer, Edyta Rybak

Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy

Natalia Czarnecka

Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy seksualnej

Elżbieta Mieszkowska i Agnieszka Łastówka

 

Pogłębiona terapia dla sprawców przemocy, którzy ukończyli Program Korekcyjno - Edukacyjny

 

Natalia Czarnecka

 

Udzielanie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

 

Poradnictwo socjalne i pomoc socjalna dla mieszkańców SOW

 

Realizacja programów profilaktycznych:

 • Niebieska godzina”

 • Hejtuj Przemoc!”

Roksana Laufer, Edyta Rybak

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

W okresie V – XI realizowane są Programy Korekcyjno – Edukacyjne dla sprawców przemocy i osób nie radzących sobie ze złością,

w tym od V – XI:

 • 3 edycje dla kobiet i mężczyzn osadzonych w Areszcie Śledczym w Opolu

 • sesje indywidualne realizowane na terenie Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” w Opolu

 

 

Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu”

 

Komórka organizacyjna

Formy pomocy

Uwagi

Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu”

ul. Nysy Łużyckiej 7A, 45-034 Opole

1. Dystrybucja i promocja karty Opolski Senior

Wnioski do pobrania na stronie internetowej www.seniorwopolu.pl lub w siedzibie Centrum „Senior w Opolu”

2. Dystrybucja i promocja Koperty Życia

Karty do pobrania w siedzibie Centrum „Senior w Opolu”

3. Telefon życzliwości

Telefon zaufania

Tel. 77 441 23 70

(wt,czw 17:00-19:00)

4. Redakcja i promocja dodatku do Nowej Trybuny Opolskiej „Senior w Opolu”

Kwartalnik

5. Redakcja i promocja wortalu „Senior w Opolu”

 

www.seniorwopolu.pl

6. Redakcja fanpage na facebook Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu”

www.facebook.com/seniorwopolu

7. Kursy językowe

wt,śr,czw 11:00-12:15

8. Kurs Komputerowy

wt,śr,czw 9:00-13:00

9. Program zajęć sportowych „Zdrowy kręgosłup”

Realizowany przy współpracy z Politechnika Opolska oraz MOSIR w Opolu

10. Zajęcia umuzykalniające

Próby zespołów

„Old singers”, „Metronom”

11. Spotkania, konferencje, prelekcje, konsultacje

 
 

12. Zajęcia sportowe , ogólnorozwojowe

Tańce w Kręgu, Tai-chi, Karate 50+,”Aktywny senior”

 

13. Współpraca i wsparcie Rady Seniorów Miasta Opola

Dyżury członków RSMO odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w godz 11.00-13.00 w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu”

 

14. Pogotowie komputerowe

Pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 16.00:18.00 w Centrum „Senior w Opolu”

 

15. Pogotowie Wiedzy

porady zakładania stowarzyszeń, fundacji, klubów

 

16. Spotkania z przedstawicielami Policji na temat bezpieczeństwa osób starszych

Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu