Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

Mieszkańcy Opola na podstawie Uchwały nr XXXIII/697/20 Rady  Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz na których zamieszkują rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości stanowiącej 30 % kwoty opłaty należnej od osób zamieszkujących w tych gospodarstwach domowych. 

 

Według zapisu § 2 ww. Uchwały zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) ustalono kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 701 zł,

b) dla osoby w rodzinie - w wysokości 528 zł.

 

Uchwała nr XXXIII/697/20 Rady  Miasta Opola (pobierz)

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego sytuacji dochodowej osoby/rodziny, która korzysta z pomocy społecznej. (pobierz)

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego sytuacji dochodowej osoby/rodziny, która nie korzysta z pomocy społecznej. (pobierz)

Dodatkowa informacja dotycząca wyliczenia dochodu (pobierz)