Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

O G Ł O S Z E N I E
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36
poszukuje kandydatów na:

  • opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu prowadzi stały nabór kandydatów na
opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie opiekuna, Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie opiekuna następuje w drodze postanowienia Sądu. 

Uwaga:

Pełnienie funkcji opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu.

I. Charakterystyka funkcji opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Zadania ochrona interesów osobistych i majątkowych osoby nad którą sprawuje opiekę, w szczególności: 

  • dbanie o środki do życia osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (w razie ich braku powinien dochodzić dla niej odpowiednich świadczeń)

  • sprawowanie zarządu nad jej majątkiem: m.in. poprzez sporządzenie inwentarza majątku osoby ubezwłasnowolnionej, przedstawienie go sądowi, a następnie nadzór nad nim

  • dbanie o opiekę lekarską - tak aby osoba całkowicie ubezwłasnowolniona nie szkodziła sobie i nie stanowiła zagrożenia dla innych

  • reprezentowanie wobec osób trzecich - zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, składaniu oświadczeń woli.

Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych: nie może (przez własne działanie) stać się stroną żadnej umowy; np.: nie może zawrzeć umowy pożyczki, najmu, zlecenia, umowy o dzieło czy też umowy o pracę; nie może sama sprzedać lub darować należących do niej rzeczy (np. nie może sprzedać lub wynająć mieszkania).Nie może tez sporządzić samodzielnie testamentu.  Może jedynie zawierać umowy dotyczące drobnych, bieżących spraw życia codziennego (np. dokonywanie drobnych zakupów, korzystanie z drobnych usług itd.). Niektórych czynności prawnych osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może dokonać ani sama, ani przez opiekuna, są to m.in.: zawarcia małżeństwa, uznania dziecka, sporządzenia lub odwołania testamentu. Ubezwłasnowolnienie całkowite nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń w działalności artystycznej, literackiej itp.


II. Wynagrodzenie:

Na żądanie opiekuna Sąd opiekuńczy może przyznać stosowne wynagrodzenie (okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono  z dochodów lub majątku osoby, dla której ustanowiono opiekuna. Jeśli osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Obecnie wynagrodzenie to wynosi nie więcej niż 450.96 zł).

IV. Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane pełnieniem w/w funkcji opiekuna proszone są o złożenie:

  • CV (wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji dla kandydatów do pełnienia opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych;

  • wypełnionego i podpisanego oświadczenia – zgłoszenia kandydatury do pełnienia funkcji opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych- druk do pobrania w załączeniu.(pobierz)

Dokumenty, na bieżąco należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu: 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaSz dopiskiem: „Kandydat na opiekuna". Rekrutacja ma charakter ciągły.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 77/40-05-953. Informacji udziela pani Justyna Raj - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr.

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

dr Zdzisław Markiewicz